ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ทุกปัญหาสังคมมีทางออกบอกศูนย์ประชาบดี 1300
......
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (IP Camera)  « อ่านต่อ »
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องการจัดจ้างผู้ปฎิบัติงานล่ามเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ « อ่านต่อ »
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจัดเหมาบริการผู่ปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี « อ่านต่อ »
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓.๒๙/ว๑๐๓๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
รายกรณี Case Management  « อ่านต่อ »
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2558  « อ่านต่อ » 
  
ข่าว
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(วันพ่อแห่งชาติ) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  «« อ่านต่อ »»
ประเพณีสืบสานวันลอยกระทง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  «« อ่านต่อ »»
โครงการรณรงค์ยุติคว่มรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  «« อ่านต่อ »»
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  «« อ่านต่อ »»
ขอต้อนรับ ว่าที่ร้อยสันทนา   ศรีโพธิ์  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558
กิจกรรมวันเข้าพรรษาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  «« อ่านต่อ »»
 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการรายกรณี Case Management
 สำหรับผู้ปฎิบัติงานใน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา   «« download »
กิจกรรมวันวิสาขบูชา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  «« อ่านต่อ »
กิจกรรมวันสงกรานต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  «« อ่านต่อ »

ว่าที่ร้อยตรีสันทนา   ศรีโพธิ์
 หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แจ้งข้อมูลเด็กหาย

ด.ช.ชัยวัฒน์  ทะรุนรัมย์ (ข้อมูล)
Banner
Banner
Banner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ภารกิจ
การให้บริการ
ติดต่อเรา

พ.ร.บ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม/โครงการ
ข่าวกิจกรรม
สถิติ/ข้อมูล
สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300
สถิติข้อมูลการให้บริการ
เครือข่ายการช่วยเหลือ
ปัญหาสังคมนครราชสีมา
โซนการดำเนินงาน 1300
 จังหวัดนครราชสีมา
กระบวนงานการให้ความ
  ช่วยเหลือ OSCC/ 1300